Impress

Impress je woprawdźe wurjadny program za wutworjenje skutkownych multimedijowych prezentacijow. Wutworjenje a wobdźěłowanje stej fleksibelnej, dźak rozdźělnych wobdźěłowanskich a napohladnych modusow.: Normalny (za powšitkowne wobdźěłowanje, Rozrjad (za rjadowanje a rozrjadowanje wašeho tekstoweho wobsaha), Noticy (za wobhladowanje a wobdźěkowanje noticow, kotrež so foliji přidawaja), Cedla do ruki (za wutworjenje papjeroweho materiala) a Folijowe sortěrowanje (napohlad folijow jako miniaturki, kotrež wam zmóžnja, swoje folije spěšnje namakać a rjadować).

Impress ma wobšěrny poskitk lochko wužiwajomnych rysowanskich a diagramowych nastrojow, zo by wašej prezentaciji stil přidał a ju zlěpšić. A předewšěm, móžeće do swojeje prezentacije z animacijemi a efektami žiwjenje dychać. Z nastrojom Fontwork móžeće atraktiwne 2D- a 3D-wobrazy z teksta wutworić. Impress wam zmóžnja, 3D-sceny wuwiwać a kontrolować, kotrež wulku wšelakorosć objektow a komponentow wobsahuja.

Hdyž čas je zrały, waše dźěło na wobrazowce prezentować, maće mócny prezentaciski modus, kotryž wam połnu kontrolu wo tym da, kak a w kotrym porjedźe so folije zwobraznjeja, zo byšće móhł połnu kedźbliwosć swojemu publikumej wěnować (kotre folije maja so pokazać; manuelne abo časowje postajeny folijowy přechad; pokazowak myški widźomny abo njewidźomny; nawigator widźomny abo njewidźomny; ...).

Impress wjacore monitory podpěruje a po standardźe sobu dodate rozšěrjenje Presenter Console da wam hišće wjace kontrole wo wašej prezentaciji, kaž na přikład zamóžnosć, přehlad přichodneje folije widźeć, waše folijowe noticy pokazać a časoměr prezentacije wodźić, mjeztym zo sej publikum aktualnu foliju wobhladuje.

Impress ma wobšěrny poskitk lochko wužiwajomnych rysowanskich a diagramowych nastrojow, zo by wašej prezentaciji stil přidał a ju zlěpšić. A wy móžeće samo wjace časa zalutować, hdyž předłohi z archiwa předłohow  LibreOffice sćehnjeće.

Najnowše tweety

@libreoffice
@tdforg