Štó smy?

LibreOffice so wot zhromadźenstwa (Community) LibreOffice pod třěchu powšitkownosći wužitneje załožby »The Document Foundation« (TDF, jendźelsce) wuwiwa. Najwjace čłonow zhromadźenstwa čestnoamtsce skutkuje.

Tež čłonojo tutoho zhramdźenstwa LibreOffice wužiwaja a wěrja, runje tak kaž wy snano tež, na princip swobodneje softwary. Swětodaloko dźěłaja zhromadnje we wotewrjenej a kooperatiwnej atmosferje na dalewuwiću LibreOffice. Wodźace motiwy tutoho dźěła su štyri bytostne swobody, zapisane w definiciji swobodneje softwary (němsce), a zasady załožby TDF, zapisane w manifesće za přichodny lětdźesatk (němsce).

Smy přeswědčeni, zo wužiwarjo LibreOffice měli swobodu měć, softwaru wužiwać, kopěrować, rozšěrić, změnić a polěpšić. A my wěrimy, zo wužiwanje LibreOffice měło wěc swobody a nic płaćizny być. LibreOffice so tohodla darmo za kóždeho za sćehnjenje k dispoziciji staja. Angažujemy so za tute swobody, dokelž wěrimy, zo wone kóždemu přisteja.

Je naš cil, digitalnu rozdrjeńcu přewinyć a tuž kóždemu přistup k informaciskim technologijam w jeho maćeršćinje zmóžnić a z tym wobmjezowanja přez awtorskoprawnisce škitanu softwaru a datowe formaty wobeńć. Zo bychu so tute cile docpěli,

  • je njewobmjezowany a darmotny přistup k našemu běrowemu paketej,
  • pozbudźamy a podpěrujemy, našu softwaru a přisłušnu dokumentaciju do swójskeje rěče přełožować,
  • spěchujemy aktiwne wobdźělenje při wutworjenju a wuwiwanju wotewrjeneho standarda z pomocu wotewrjeneho a transparentneho posudźenskeho postupowanja.

Runjewon dokelž čłonojo našeho zhromadźenstwo rozdźělne wosobinske pozadki maja, su nam jich měnjenja wosebje wažne. Samsne płaći za transparencu cyłkowneho wuwiwanskeho procesa LibreOffice. Jako wuslědk je LibreOffice šěršo nałožujomny a za wužiwarjow přihódniši a wobmjezowanje na jedntoliwy produkt so wobchadźa. Wěrimy, zo móže swobodna softwara lěpšu kwalitu  a spušćomnosć, powyšenu wěstotu a wjetšu fleksibelnosć měć, hač to je móžne z přez awtorstwo škitanej softwaru.

Zhromadźenstwo za LibreOffice je wutroba projekta. Bjez njeho njebychmy resursy měli, zo bychmy wuwiće LibreOffice dale doprědka ćěrili. Zahoritosć a pohon, kotrejž kóždy jednotliwc do zhromadźenstwa sobu přinjese, wjedźe husto k wuslědkam, kotrež naše wočakowanja přetrjechja. Projekt skići dwanatki wažnych nadawkow; chcemy was přeprosyć, so na našim dźěle wobdźělić a nam pomhać, zo so LibreOffice polěpšuje a so zeznajomja a je k dispoziciji za kóždeho.

Wustawki (jendźelsce a němsce) załožby TDF, wutworjene wot našich čłonow, je směrnica našeho dźěła. Na tutym zakładźe maja so tež nowi čłonojo pozbudźić, so wobdźělić, a to tak, zo wobaj, zhromadźenstwo a čłonojo, z toho profitujetej. Z wužiwanjom licencow Copyleft kaž GNU Lesser General Public License, Mozilla Public License (jendźelsce) a Creative Commons Attribution-ShareAlike License (jendźelsce), zawjazujemy so, prawa wuwiwarjow na softwarje a prawa awtorow na druhich, zwjetša tekstuelnych wobsahach škitać.

Chceće wědźeć, štó je so hižo na projekće LibreOffice wobdźělił? Pohladajće do lisćiny wosobow, kotrež su dotal přinošowali. Tež waše mjeno móhli stać!

W našich prawidłach priwatnosće so wopisuje, kak zhromadźenstwo waše wosobinske prawa škita a kak załožba TDF jako njekomercielna organizacija nad projektami kaž LibreOffice stražuje. Zamołwitosće za LibreOffice z přez zakoń předpisanymi podaćemi namakaće w našim impresumje.

Najnowše tweety

@libreoffice
@tdforg