Calc

Calc je tabelowy program, kotryž sće sej hižo přeco přał. Nowačcy maja jón za intuitiwny a lochko wuknyć. Profesionelni datowi koparjo a ličbowi akrobaća sej wobšěrny poskitk rozšěrjenych funkcijow wysoko  waža. Asistenty móža wam pomhać, wobšěrny poskitk rozšěrjenych funkcijow wubrać a wužiwać. Abo móžeće předłohi z archiwa předłohow LibreOffice sćahnyć, za hotowe rozrisanja tabeloweho programa.

Předłohi a direktne formatowanje nałožowanje fleksibelnych móžnosćow celoweho formatowanja wosnadneja, inkluziwnje swobodnje wjerćomny wobsah, předłohi, pozadki, ramiki a wjele wjace. Budźće tabelowy ekspert wužiwajo předłohi ze zatwarjenymi funkcijemi, zo byšće móhł do toho přihotowanu tabelu znowa wužiwał a so na njeposrědnje dźěło koncentrował.

Scenarijowy zrjadowak analyzu "što hdy by ..." z tłóčenjom na tłóčatko zmóžnja. Móžeće na přikład profitabelnosć za prognozy wysokich, srjedźnych a niskich předanje přirunać.

Komponenta Solwer Calc wam zmóžnja, optimizowanske problemy rozrisać, w kotrychž optimalna hódnota wěsteje tabeloweje cele ma so na zakładźe wobmjezowanjow wobličić, kotrež su w druhich celach wobsahowane.

Rozšěrjena technologija DataPilot wosnadnja, daty z předewzaćowych datowych bankow wzać a potom křižowe tabele wutworić, zjeć a do wuprajiwych informacijow přetworić. Datowe prudy woprawdźiteho časa hodźa so nětko do tabelow a rozprawow integrować a do wobličenjow zapřijeć.

Dźak podpěrje Calc za wjacorych wužiwarjow, móžeće na tabelach zhromadnje dźěłać. Móžeće tabelu dźělić, zo bychu móhli jej druzy wužiwarjo lochko swoje daty přidać. Wobsedźer tabele móže nowe daty z mało kliknjenjemi lochko integrować. Tuta funkcija zhromadneho dźěła pomha, wobdźěłowanske konflikty wobeńć.

Mjeztym zo Calc móže tabele w swojim formaće OpenDocument (.ods) składuje, móže wón tež dataje we formaće Microsoft Excel wočinić a składować, zo by ludźom pósłał, kotrež dyrbja hišće produkty Microsoft wužiwać.Jeli wšak waše daty maja jenož čitajomne być, to pak na wjele gratach a platformach, móžeće do formata Portable Document Format (.pdf) eksportować. Calc móže dataje .xlsx čitać, kotrež su so z Microsoft Office 2007 za Windows abo Microsoft Office 2008 za Mac OS X wutworili.

Najnowše tweety

@libreoffice
@tdforg