Base

Base je połnohódny wužiwarski powjerch za datowe banki, naćisnjeny, zo by potrěbnosće šěrokeje skupiny wužiwarjow spokojił. Ale Base tež žadanja wužiwarjow a předewzaćow spjelnja a skići wot doma ćěrjaki za někotre daloko rozšěrjene wjacewužiwarske systemy datoweje banki: MySQL/MariaDB, Adabas D, MS Access a PostgreSQL. Nimo toho zatwarjena podpěra za standardne ćěrjaki JDBC a ODBC wam zmóžnja, so z nimale kóždym eksistowacym systemom datoweje banki zwjazać.

Base so po standardźe z połnje konfigurowanej relacionalnej datowej banku HSQL dodawa. Je idealne rozrisanje za jednore potrěbnosće, a za ludźi, kotřiž lochko zrozumliwy, jednorje wužiwajomny system trjebaja: Daty so direktnje w dataji Base składuja, a wy dostawaće tež podpěru za płone dBase-dataje. Base staja asistenty k dispoziciji, zo by nowačkam, kotřiž hišće njejsće z datowym bankami dźěłał, pomhał, tabele, wotprašowanja, formulary a rozprawy wutworić a dodawa sadźbu hotowych tabelowych rozrisanjow za předźěłowanje připrawow, kupcow, skazankow, zličbowankow a wjele druhich wužitnych wěcow.

Base je wjele wjace hač nastroj, kotryž da so za samostatne zaměry wužiwać: je tež perfektnje do druhich nałoženjow LibreOffice integrowany: Base móže daty adresnikow za serijowe listy we Writer z pomocu LDAP-protokola abo wšelake adresnikowe formaty k dispoziciji stajić. Base da so tež wužiwać, zo by zwjazane datowe wobwody w datajach Calc wutworił, za analyzu z pivotowymi tabelemi abo jako zakład za diagramy.

Najnowše tweety

@libreoffice
@tdforg