Testowanje - kwalitne zawěsćenje

Testujće LibreOffice - čińće rozdźěl!

Testowanje softwarowych komponentow LibreOffice je wažny nadawk a kritiski dźěl našich operacijow. Ale dobre nowinki su, zo njetrjebaće technisce wobdarjeny abo wuwiwar być, zo byšće pomhał testować abo LibreOffice polěpšować. Přez pisanje hódnotnych zmylkowych rozprawow, přewjedźenje wšelakich testow a testowanje zažnych wersijow LibreOffice móžeće nam pomhać, kwalitu LibreOffice nimoměry powyšić.

Pisajće zmylkowu rozprawu

… a rozsudźće, štož chceće činić.

Wiki kwalitneho zawěsćenja a kontakt

Kwalitne zawěsćenje w našim wikiju.

Moztrap

Testowe rutiny za testowanje přichodnych wozjewjenjow.

Bibisect

Systematiske pytanje za zmylkami (jendźelsce).

Testy:

Wopisanje wšěch testowych rutinow (jendźelsce).
Regresija
Awtomatiske testy

Sćehńće wuwiwarsku wersiju

…, zo byšće ju za zmylkami testował.

Najnowše tweety

@libreoffice
@tdforg