Rozpósłansku lisćinu wotzjewić

Wotzjewjenje z rozpósłanskeje lisćiny so z prózdnej mejlku stawa, t. r. bjez temy a wobsaha, kotruž dyrbiće na wotzjewjensku adresu pósłać. Wotzjewjenske adresy so wot přizjewjenskich adresow jenož přez to rozeznawaja, zo słowo „unsubscribe“ słowo „subscribe“ narunuje. Wotzjewjenske adresy namakaće za němskorěčne rozpósłanske lisćiny na stronje rozpósłanske lisćiny. Na mjezynarodnej stronje rozpósłanskich lisćinow su jenož přizjewjenske adresy podate; dyrbiće tuž tam w adresach „subscribe“ přez „unsubscribe“ wuměnić.

Wotzjewjenje z rozpósłanskeje lisćiny dyrbi so wot was wobkrućić. Po wašej wotzjewjenskej mejlce dóstanjeće wot nas wotmołwu, w kotrejž was namołwja, wotzjewjenje wobkrućić.

Wotzjewjenje so přeco za jenož jednu lisćinu stawa. Jeli chceće so z wjacorych lisćinow wotzjewić, dyrbiće so z kóždeje jednotliweje lisćiny wotzjewić.

Jeli so wam njeporadźi, so z rozpósłanskeje lisćiny wotzjewić, sće w swojej wotzjewjenskej mejlce

  • wopačnu přijimarsku adresu (= wotzjewjensku adresu) wubrał a/abo
  • so waša wotpósłarska adresa wot teje adresy rozeznawa, kotruž sće wužił při přizjewjenju.

 

Zo byšće prawe adresy namakał a potom wotzjewjenje přewjedł, čińće tole:

 

1. Zwěsćće wotzjewjensku adresu za swój prěnjotnje wubrany abonement

Stej dwaj typaj abonementow, z jedneje strony standardny abonement, při kotrymž kóžda mejlka so jedna po jednej na was sposrědkuje, a z druheje strony abonement, při kotrymž wjacore mejlki zjate w jednej mejlce na rozpósłansku lisćinu rozposyłaja (zwjetša jedyn raz wob dźeń).

  • Jeli su w temje mejlkow, kotrež přijimaće, róžkate spinki z woznamjenjenjom za datu rozpósłansku lisćinu wobsahowane, sće standardny abonement wubrał. Přikład za němskorěčnu wužiwarsku rozpósłansku lisćinu: „[de-users]“.
  • Jeli so tema mejlkow, kotrež přijimaće, z „Digest of“ započina a za tym je e-mejlowa adresa dateje rozpósłanskeje lisćiny podata,  sće zjimanski abonement wubrał. Přikład za němskorěčnu wužiwarsku rozpósłansku lisćinu: „Digest of users@de.libreoffice.org“.

Za wobaj abonementowej typaj stej rozdźělnej wotzjewjenskej adresy. Wubjerće wotzjewjensku adresu po zwěsćenym abonementowym typje a po wot was abonowanej rozpósłanskej lisćinje.

Přikładaj za němskorěčnu wužiwarsku rozpósłansku lisćinu:

  • w standardnym abonemenće: users+unsubscribe@de.libreoffice.org
  • w zjimanskim abonemenće: users+unsubscribe-digest@de.libreoffice.org
2. Zwěsćće wotpósłarsku adresu, z kotrejž sće so přizjewił.

Předewšěm jeli wjacore e-mejlowe adresy wužiwaće, je móžno, zo njejsće jenaku wotpósłarsku adresu kaž při přizjewjenju wužił. Po přizjewjenju du wšě mejlki lisćiny na wašu wotpósłarsku adresu při přizjewjenju. Zo byšće tutu adresu zwěsćił, dyrbiće sej hłowowe linki mejlki, kotruž sće wot rozpósłanskeje lisćiny dóstał, wobhladać. Pytajće za to w swojim e-mejlowym programje za tłóčatkom, wotkazom abo menijowym dypkom kaž na přikład „Podrobnosće“, „Prěnjotna powěsć“, „Žórłowy kod“ abo „Originalna powěsć“. Hłowowe linki wobsahuja zapiski z „Delivered-To“ a/abo „Return-Path“ kaž w tutym přikładźe:

Delivered-To: john.doe@example.com
[...]
Return-Path: <users-bounces-1234-john.doe=example.com@global.libreoffice.org>

Pytana e-mejlowa adresa namakaće pak za „Delivered-To:“, resp. zasadźena w „Return-Path“, při čimž dyrbiće „=“ přez „@“ wuměnić. W přikładźe by wotpósłarska adresa při přizjewjenju  „john.doe@example.com“ była.

3. Wotzjewjensku mejlku pisać a wotpósłać

Pisajće mejlku na wotzjewjensku adresu zwěsćenu pod 1. (= přijimanska adresa tuteje mejlki). Tema a wobsah móžetej prózdnej wóstać. Jeli najebać toho něšto je zapisane, so wobaj ignorujetej. Zawěsćće, zo waš e-mejlowa adresa zwěsćena pod 2. jako wotzjewjenska adresa za wotjzewjensku mejlku wužiwa. Wotpósćelće mejlku. Jeli při tym warnowanje dóstanjeće, zo tema a/abo wobsah njeeksistuje, móžeće jo ignorować.

4. Wobkrućenje wotzjewjenja

Krótko po tym zo sće wotzjewjensku mejlku wotpósłał (zwjetša po mało sekundach, móže wšak, po e-mejlowym poskićowarjom, tež někotre hodźiny trać), dyrbjal wy mejlku dóstać, w kotrejž was namolwjeja, wotzjewjenje wobkrućić. Přehladujće w datym padźe tež waš spamowy rjadowak a druhe e-mejlowe dochadne rjadowaki. Powěsć na přikład tak wupada:

Subject: Confirm unsubscribe from: users@global.libreoffice.org


Hi, this is the mlmmj program managing the mailinglist

users@global.libreoffice.org

To confirm you want the address

john.doe@example.com

removed from this list, please send a reply to

<long email-address>

Your mailer may automatically reply to this address when you hit
the reply button. [...]

Wotmołwće na tutu mejlku, zo byšće swój wotpohlad wobkrućił, so z rozpósłanskeje lisćiny wotzjewić.  Tež tu tema a wobsah trěbnej njejstej. Dźiwajće tež tu na to, zo wotpósłarsku adresu zwěsćenu pod 2. wužiwaće. Hakle po tym zo sće tute wobkrućenje wotpósłał, sće z rozpósłanskeje lisćiny wotzjewjeny.

Po tym zo sće wobkrućensku powěsć wotpósłał, dóstanjeće dalšu powěsć, kotraž wobkruća, zo sće so woprawdźe šmórnył a potajkim žane dalše powěsće wot wotpowědneje rozpósłanskeje lisćiny njedóstanjeće.

5. Jeli horni nawod njefunguje

Jeli wšě waše pospyty, so z rozpósłanskeje lisćiny wotzjewić, prosće njefunguja, sćelće prošu – jako posledni wupuć – powěsć na postmaster@documentfoundation.org a přidajće slědowace informacije:

  • lisćiny, z kotrychž chceće so wotzjewić,
  • e-mejlowu adresu, z kotrejž sće so pola rozpósłanskich lisćinow přizjewił,
  • a informacije tak nadrobne kaž móžno wo problemach, na kotrež sće storčił.

Pisajće jenož na horjeka naspomnjenu adresu. Njepisajće na jednotliwych čłonow teama administratorow, ani kopije. Pisajće, jeli móžno, jendźelsce, dokelž nic wšitcy administratorojo němsce rěča.

Njenamołwjejće nas prošu, was ze 'wšěch' lisćinow wotjzewić. Wudźeržujemy něhdźe 100 rozpósłanskich lisćinow. Administratoram móžno njeje, wšě lisćiny za tym přepruwować, hač sće tam přizjewjeny.

Jeli sće při pospyće so wotzjewić, mejlki wot systema rozpósłanskich lisćinow dóstał, přidajće je swojej mejlce abo sposrědkujće je hornej adresy. Móžeće nam tež njewitanu mejlku dale sposrědkować, zo bychmy móhli ju analyzować.

Wulki dźak za wašu kooperaciju a wodajće prošu nastate njepřijomnosće.

Najnowše tweety

@libreoffice
@tdforg